首頁 arrow 族譜 arrow 家族緒論 arrow 家訓

登入表單


遺失密碼
尚未註冊? 註冊

RSS新聞供稿

家訓(清白傳家) PDF 列印 E-mail
作者 李氏宗親會   
2008/04/12, 週六

清白傳家

人遺子孫以財,我遺子孫清白,使後世稱為清白家子孫, 以此遺之不亦厚乎。

【清白傳家】家訓淵源

先君(仙景一世祖 景山公)在仕四十年,信道守義,端重靜肅,不作苟見,不治苟得,不趨俗,不干譽,世之所謂貧富貴賤,寵辱利害者,未嘗攖拂其心,進退去就之際,漠如也。故見利則知畏,未衰而早休,安其志而已。挾此之志以遊乎世,其為人深知也固寡矣。雖然在先君言之,志不願知於人則可;在人子之心,不能明先君之志以貽子孫,以聞後世,則罪也。

(摘自李昭玘 上孫莘老求先人埋銘 樂靜集 卷十)

先人棄養十年,門緒衰墮,兄弟仕宦,粗知所立,手足相助,日望起家。先兄最孝睦,行己端肅有古人法度,不獨兄弟所愛敬,鄉人樂親之。年方四十三,官至一尉,平生所志,未及開發一二,遽爾摧謝,天罰何大酷邪。 (摘自李昭玘 上顏朝奉 樂靜集 卷十)

幽蘭一曲思無涯, 炊熟黃粱日已斜。 閉戶終年心似水, 讀書萬卷眼生花。

汗流不舍浯溪刻, 糧絕猶須北苑芽。 束帛不來人已老, 只將清白付吾家。

(李昭玘 贈子常 樂靜集 卷四)

仙景三世祖,泉州始祖,諱邴,字漢老,號雲龕先生,性靜忠實,幼警敏,喜讀書,弱冠能文,其

文演迤,貫理穩密。始以華重之文,藻飾王度,中以剛大之氣,扶顛持危,晚以超卓之見,居安資深,允所謂間生之賢者也。崇寧五年,登進士第,累官為兵部侍郎、參知政事,以資政殿學士致仕。初諡文敏後改文肅。朱熹題匾曰;「清白賢相」。宋,周必大為其銘神道碑。(載於文忠集 卷六九)

資政殿學士、中大夫、參知政事。贈太師李文敏公邴神道碑 銘曰:

齋魯之間 儒學之淵 道閉賢隱 祥麟出焉 由漢迄唐 士多名世

公生盛朝 亦拔乎萃 其來儀儀 資適逢時 以文華國 天子所知

變起弗圖 公奮烈烈 面折群兇 我勇彼懾 籌幄既咨 義旗既麾

中外協力 乾清坤夷 倬彼宸章 燦若星日 告於萬邦 丕顯公蹟

上方用公 公曰歸歟 成功者天 寵則難居 燕處超然 道則深造

窮理盡性 庶其允蹈 生有自來 逝也名垂 刻詩道周 言何敢欺

仙景四世祖,李公諱縝,字伯玉,號萬如居士,官至右朝請大夫,邴公長子也,幼承家學,警悟絕

人,年十二、三時賦盆池詩,有「疑與月相吞」之句。性至孝,少以父,任補承務郎,未幾,丁內外艱,蓋方是時,秦丞相檜當國,猜暴叵測,不復有仕進意,常誦其先訓曰;「與其有求於人,曷若無欲於己;與其使人可賤,不若以賤自安。」。秦丞相死,眾賢稍稍登用,丞相陳魯公雅知推挽甚力而不能致,乃白以為通判福州,而公已病矣。連帥汪公應辰亦知公賢,禮敬之且不欲煩以事,公曰:「食焉而怠其事,豈吾心哉。」力請,得復奉祠而歸。生平與朱熹友善,嘗以詩唱和,死後朱文公為其墓誌銘。(載於四庫全書、集、宋、晦庵集、卷九二)

朝請大夫李公墓碣銘

右史之德 沖靖淵默 太師之文 泆為忠勳

公承厥家 克篤其慶 惟德與文 既積而盛

胡不逢遇 達于事功 浩其永歸 閟此幽宮

萬如之篇 公實自贊 銘以昭之 不遐有歎

仙景四世祖,李公諱綸,字世美,邴公四子也,以父蔭歷任素有清操,淳熙初,提舉廣東長平日,適二兄維守恩平,酌別江濱,兄弟相勵清白,綸慷慨臨江籲天曰:「儻負軍民,有如此水!」遂投杯于江,杯停不沒者久之,觀者驚歎。綸與兄維,卒以廉稱云。民歌曰:﹁石門之水清且清,晉吏一歃千古榮,爭如李公投杯盟,水流洶洶杯停停。﹂ (載於文淵閣 五二九冊 五百三十頁 廣東通誌卷三九、二九 廣東恩平縣誌名宦)。

仙景五世祖,李公諱訦,字誠之,號臞菴,邴公孫也。公以家世文儒,少年勵志,欲由科第進,諸兄弟方以文爭勝,不相下,伯父萬如先生(縝公)獨愛公,授以手所校西漢書曰:「此予平日所用心,子姪非好學不以畀也」。公朝夕讀,益從師友學為舉子文,三預漕薦,一為榜首,再試禮部,不第,遂棄去不復為;而剸以它著撰及吏能取知諸公。官至寶文閣待制,為官清白廉潔,軍民稱頌,公卒贈宣奉大夫,真西山德秀先生為之銘。(載於真西山文集卷四二)

通議大夫寶文閣待制李公墓誌銘

祿

退

使

最後更新 ( 2008/04/13, 週日 )